Algemene voorwaarden

1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetverzorging Nissewaard en een cliënt waarop Voetverzorging Nissewaard deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen Voetverzorging Nissewaard Voetverzorging Nissewaard zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetverzorging Nissewaard zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken


De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetverzorging Nissewaard melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetverzorging Nissewaard het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Voetverzorging Nissewaard moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.


4. Betaling


Voetverzorging Nissewaard vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Voetverzorging Nissewaard vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen mits er met de cliënt persoonlijk andere afspraken zijn gemaakt.


5. Persoonsgegevens & privacy


De cliënt voorziet Voetverzorging Nissewaard vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetverzorging Nissewaard aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetverzorging Nissewaard neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Voetverzorging Nissewaard behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetverzorging Nissewaard zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding


Voetverzorging Nissewaard is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetverzorging Nissewaard verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid


Voetverzorging Nissewaard is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetverzorging Nissewaard is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetverzorging Nissewaard is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


8. Garantie


Voetverzorging Nissewaard geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt de gel reparatienagels heeft laten onderhouden door een andere pedicure zonder overleg.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels, niet heeft opgevolgd, zoals beschreven in de adviesfolder.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.9. Beschadiging & diefstal


Voetverzorging Nissewaard heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetverzorging Nissewaard meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten


Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Voetverzorging Nissewaard. Voetverzorging Nissewaard moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetverzorging Nissewaard de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetverzorging Nissewaard en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


11. Behoorlijk gedrag


De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetverzorging Nissewaard het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.


12. Recht


Op elke overeenkomst tussen Voetverzorging Nissewaard en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.